رفتن به بالا
مرکز ارتباط مشتریان : 0752-4518007

الکل زیستی را بشناسیم


بیواتانول از مواد اولیه پتروشـیمیایی  اتیلن و یا گاز سنتر هم امکانپذیر است. از جمله کاربردهای اتانول می توان به مواردی چون «بهبود دهنده و مکمل سـوخت ها»، «جایگزینی اتانول با مـاده MTBE» و همچنیـن در «صنایع دارویی، بهداشـتی و صنایع غذایی» اشـاره کرد. برای تولید اتانول تخمیری عمدتا از مخمر ساکارومایسـس سـروزیه و یا باکتری اشرشـیا کلی استفاده می شود. بوتانول یک الکل 4 کربنه اسـت که مزایای زیادی نسـبت به دیگر سـوخت های الکلی دارد که از جمله می توان به «انرژی بالا»، «فراریت پایین» و «خوردگی کم» اشـاره کرد. همچنین این مـاده می تواند بـا حداقل اصلاحـات مورد ...